Privacy Statement

- Dit Privacy Statement is in werking getreden op 01-01-2016

In dit Privacy Statement wordt verstaan onder:

 1. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 3. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 4. Website: www.medicred.nl.

Verwerking persoonsgegevens door Medicred
Medicred respecteert de privacy van zijn opdrachtgevers, debiteuren en (andere) bezoekers van de website en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Medicred garandeert dat de aan hem beschikbaar gestelde persoonsgegevens door hem vertrouwelijk worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens en beschermd zullen worden conform de NEN-7510 (informatie beveiliging voor de zorg). Persoonsgegevens zullen door Medicred onder geen beding worden doorverkocht aan derden.

Persoonsgegevens kunnen, onverminderd overige wettelijke grondslagen, uitsluitend aan derden worden verstrekt indien en voor zover voorzien is in dit Privacy Statement.

Primair worden persoonsgegevens door Medicred verwerkt voor zover dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de dienstverlening van Medicred ten behoeve van zijn opdrachtgevers. Persoonsgegevens van debiteuren kunnen, indien en voor zover nodig, worden verstrekt aan een incassobureau.

Door bezoekers van de website middels de website opgegeven persoonsgegevens worden in beginsel slechts intern door Medicred behandeld. Het kan daarbij gaan om de behandeling van vragen. Voor zover dat nodig is voor de behandeling van vragen van debiteuren, kan Medicred persoonsgegevens delen met zijn opdrachtgever indien de vraag op hem betrekking heeft.

Dit Privacy Statement geldt niet voor websites van derden waarnaar op de website van Medicred wordt verwezen. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van Medicred geëxploiteerd.

Medicred kan persoonsgegevens delen met derden, zoals toezichthouders en de belastingdienst indien Medicred daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is.

Persoonsgegevens worden door Medicred slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Medicred treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door Medicred niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Deze doeleinden zijn het incasseren van vorderingen op debiteuren, debiteurenbeheer en –bewaking, alsmede de uitvoering van overige diensten waartoe Medicred zich jegens zijn opdrachtgevers heeft verbonden. Ook is het mogelijk dat Medicred aan debiteuren of bezoekers van de website diensten verleent. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan niet verder dan noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de afgesproken diensten.

Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige alinea, houdt Medicred in elk geval rekening met:

 • de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;
 • de aard van de betreffende gegevens;
 • de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;
 • de wijze waarop de gegevens zijn verkregen, en;
 • de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.

Wettelijke grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Medicred slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen. Indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Medicred of een derde, zoals een opdrachtgever van Medicred, aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de persoon, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
 • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Indien de persoon minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de persoon een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de persoon die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals in geval van het verstrekken van persoonsgegevens van debiteuren aan een incassobureau, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Medicred onderworpen is, of;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene.

Medicred houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) aangemeld moeten worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dan wel bij een functionaris voor de gegevensbescherming(fg), welke is geregistreerd bij het CBP. Het CBP/fg houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Het openbaar register van het CBP vindt u via de website: www.cbpweb.nl.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Medicred niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de persoon te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

Medicred legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies
Medicred verzamelt mogelijk gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. In dat kader maakt Medicred mogelijk gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Medicred zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers te verzamelen. Noch Medicred, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

Inzicht in persoonsgegevens
Medicred deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op het postadres van Medicred onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het factuurnummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Medicred kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen. Indien Medicred voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Medicred hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Medicred met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief of email te sturen onder vermelding van 'Privacy'.
Daarmee kunnen wij voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.

Overstapservice

Heeft u momenteel een contract met een andere partij, maar wilt u graag overstappen op de services van Medicred?

Dit regelen wij gratis voor u.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en updates.

Inschrijven

Zorgaanbieders

Telefoon: 085 - 760 69 76
E-mail: info@medicred.nl

Inloggen